design your own website


DOKUMENTACIJA POTEBNA ZA POVRAĆAJ PDV-A NA KUPOVINU PRVOG STANA 

Mobirise

PDV za stanove iznosi 10 % 

Ukoliko po prvi put kupujete nepokretnost, možete ostvariti pravo na povrat PDV-a do 40m2, kao i na dodatnih 15m2 za svakog člana domaćinstva koji prethodno nije imao nekretninu u svojini. 

Uslovi za ostvarivanje prava na povraćaj PDV-a:
1. Da je ugovor o kupovni stana overen posle 8. jula 2007. godine 

2. Da u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora niste imali u svojini niti susvojini stan na teritoriji Republike Srbije 

3. Da ste državljanin Republike Srbije 

4. Da imate prebivalište na teritoriji Republike Srbije 

5. Da ste punoletni 

Povraćaj PDV-a se ostvaruje po isplati celokupne kupoprodajne cene za kupovinu nekretnina koje su prvi put u prometu, odnosno kupljene od investitora. 

Dokumenta potrebna za povraćaj PDV-a 

1. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV-a na obrascu RFN (dobija se u poreskoj upravi, možete ga naći i na internetu) 

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) 

3. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija) 

4. Dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu) 

5. Ugovor o kupoprodaji stana (original ili overena kopija) 

6. Račun, ili drugi dokument koji služi kao račun, o kupoprodaji stana, u kojem je iskazan PDV 

7. Dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca 

8. Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan, obrazac IKPS PDV (obrazac možete dobiti na šalteru poreske uprave ili naći na internetu) 

Nadležni poreski organ, nakon kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV-a. 


Poreska uprava - Uputstvo